Oferta pracy – Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej. Bierze też czynny udział w realizacji „Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025”, przyjętej w kwietniu 2016 r.

Aktualnie Stowarzyszenie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalista ds. realizacji Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej, do którego podstawowych obowiązków należeć będą:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej,
2) udział w przygotowywaniu projektów realizacji poszczególnych celów Strategii,
3) opracowywanie propozycji źródeł finansowania poszczególnych celów Strategii, pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych,
4) współpraca z instytucjami zewnętrznymi z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przy realizacji celów Strategii,
5) bieżący monitoring i sprawozdawczość z realizacji Strategii i przedstawianie ich wyników Zespołowi Roboczemu ds. Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej,
6) informowanie o postępach w realizacji celów Strategii, w tym redagowanie materiałów prasowych, obsługa stron internetowych i mediów społecznościowych,
7) promocja Ziemi Puckiej i budowa marki Ziemi Puckiej.
Stowarzyszenie oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat:
1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowane kierunki: turystyka, marketing, gospodarka morska, filologia angielska,
2) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
3) umiejętność obsługi komputera, skanera, drukarki,
4) umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office oraz programów graficznych CorelDRAW lub Adobe Photoshop,
5) prawo jazdy kategorii B,
6) znajomość założeń „Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025”,
7) znajomość oferty turystycznej subregionu Północnych Kaszub,
8) umiejętność redagowania tekstów,
9) umiejętność planowania i organizacji czasu pracy.
Dokumenty, jakie powinien złożyć kandydat:
1) życiorys w formie CV (prosimy o podanie numeru telefonu),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna 84-100 Puck, Pl. Wolności 28 lub kierować na adres poczty elektronicznej biuro@kaszubypolnocne.pl w terminie do dnia 18 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 20 grudnia br.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z niektórymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 603 039 013.

Wybierz interesujący układ