OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-00

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-00

Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA UZYSKAĆ BEZPŁATNIE DOSTĘP DO  INTERNETU ORAZ SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

 

W okresie od 7 października 2011 r. prowadzony jest w trybie ciągłym (otwartym) nabór wniosków (formularzy zgłoszeniowych) do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” aż do osiągnięcia wymaganej grupy docelowej, tj. 130 osób/ gospodarstw domowych. Informacja o zamknięciu naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 5 dni roboczych od dnia przekroczenia 10 % wymaganej wielkości grupy docelowej. Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie zgodnie z przyjętym Regulaminem uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy wraz wymaganymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Pucku (obowiązujące druki można pobierać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pucku, ul. 10 Lutego 29 lub w pokojach nr 4 i 33), na stronie internetowej projektu www.e-szansa.gmina.puck.pl i Urzędu Gminy Puck www.gmina.puck.pl .

Projekt skierowany jest do:

1. Osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach:

 – systemu pomocy społecznej (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto lub 477 zł netto dla osób samotnie gospodarujących),

– systemu świadczeń rodzinnych (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),

-systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł).

2. Dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto), osiągających dobre wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 3,8 z roku szkolnego 2010/2011,

3. Osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które są uprawnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych lub systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub rodziny zastępcze.

zamieszkujących następujące miejscowości Gminy Puck: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Darzlubie, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Połczyno, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko, Smolno, Widlino, Żelistrzewo

Projekt ma na celu :

–        wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

–        zapewnienie 130 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu,

–        dostarczenie, instalację oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 130 gospodarstw domowych objętych projektem,

–        podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Puck przy ulicy 10 Lutego 29 lub telefonicznie 058 673 56 60, 058 673 56 27.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM”
NR POIG.08.03.00-22-007/10-00

 

Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA UZYSKAĆ BEZPŁATNIE DOSTĘP DO  INTERNETU ORAZ SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

W okresie od 7 października 2011 r. prowadzony jest w trybie ciągłym (otwartym) nabór wniosków (formularzy zgłoszeniowych) do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” aż do osiągnięcia wymaganej grupy docelowej, tj. 130 osób/ gospodarstw domowych. Informacja o zamknięciu naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 5 dni roboczych od dnia przekroczenia 10 % wymaganej wielkości grupy docelowej. Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie zgodnie z przyjętym Regulaminem uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy wraz wymaganymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Pucku (obowiązujące druki można pobierać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pucku, ul. 10 Lutego 29 lub w pokojach nr 4 i 33), na stronie internetowej projektu www.e-szansa.gmina.puck.pl i Urzędu Gminy Puck www.gmina.puck.pl .

Projekt skierowany jest do:

1. Osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach:

 – systemu pomocy społecznej (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto lub 477 zł netto dla osób samotnie gospodarujących),

– systemu świadczeń rodzinnych (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),

-systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł).

2. Dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto), osiągających dobre wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 3,8 z roku szkolnego 2010/2011,

3. Osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które są uprawnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych lub systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub rodziny zastępcze.

zamieszkujących następujące miejscowości Gminy Puck: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Darzlubie, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Połczyno, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko, Smolno, Widlino, Żelistrzewo

Projekt ma na celu :

–        wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

–        zapewnienie 130 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu,

–        dostarczenie, instalację oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 130 gospodarstw domowych objętych projektem,

–        podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Puck przy ulicy 10 Lutego 29 lub telefonicznie 058 673 56 60, 058 673 56 27.

~~POBIERZ~~

Wybierz interesujący układ