Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

1 lutego 2011 r. Wójt Gminy Puck podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 130 gospodarstw domowych z Gminy Puck poprzez zapewnienie trwałego dostępu  do Internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Osoby biorące udział w projekcie nabędą umiejętność korzystania z technologii informacyjnych poprzez przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zaplanowano, że wsparcie uzyskają dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Wybierz interesujący układ