Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-27/3885/2019/AZBEST-2019 z dnia 08.11.2019 Gminie Puck przyznano dofinansowanie na zadanie pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puck w latach 2019-2020”. Zgodnie z umową koszt kwalifikowany zadania wynosił 62 640,00zł. W pierwszym etapie na podstawie oświadczenia z dnia 02.12.2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał na konto Gminy kwotę 18 468,00zł na utylizację eternitu dla 17 wnioskodawców. W drugim etapie na podstawie oświadczenia z dnia 07.10.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał na konto Gminy kwotę 29 853,00 na utylizację eternitu dla 17 wniosków.

Łącznie przekazano środki w kwocie 48 321,00 zł. na utylizację eternitu dla 34 wnioskodawców. Zostało zdjętych i przekazanych do utylizacji 6192,70 m2 eternitu  o łącznej masie 80,535 mg.

Pozostała część 11 wnioskodawców nie wykonała wymiany eternitu w wyznaczonym terminie.

Wybierz interesujący układ