RODO

Obowiązek informacyjny wobec klientów Urzędu Gminy Puck

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej
Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Mieszkańcy gminy, podmioty administracji publicznej, organy
Podstawą przetwarzania są Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz inne przepisy prawa nakładające na Wójta realizację zadań publicznych, przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej. Podstawą może być także zgoda, osoby której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty administracji publicznej, podmioty wymiaru sprawiedliwości
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe są przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Każdy ma prawo do Bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku wyrażenia zgody, każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych podanych na podstawie zgody.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji
Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Kandydat do pracy
Podstawą przetwarzania są Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przepisy prawa oraz zgoda kandydata do pracy
Odbiorcami danych osobowych są Brak
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny).
Kandydat do pracy ma prawo do Bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

OŚWIADCZENIE
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Realizacja zadań pracodawcy
Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).
Pracownik ma prawo do Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

.

Obowiązek informacyjny wobec stażysty

OŚWIADCZENIE
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby odbywającej staż
Podstawą przetwarzania są: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Zgoda
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia stażu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych).
Stażysta ma prawo do Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza

OŚWIADCZENIE
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby będącej wolontariuszem
Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zgoda
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia wolontariatu, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny).
Wolontariusz ma prawo do Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Obowiązek informacyjny wobec praktykanta

OŚWIADCZENIE
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl
Celem przetwarzania jest Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby na praktyce
Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, zgoda
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe praktykantaa na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia praktyki, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny).
Praktykant ma prawo do Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która znajdzie się w obszarze monitorowania
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Puck z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl . Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy/ Ustawa 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych/prawnie uzasadniony interes administratora. Dane osobowe udostępniane są podmiotom na mocy przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres30 dni.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.