Sekretarz

  Sekretarz Gminy – Maria Stenzel

pokój nr 14  piętro I

tel:  +48 58/ 673 56 23
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 623
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA GMINY

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1. Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy,

– opracowywanie lub współudział w opracowaniu projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,
– nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
– sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
– dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
– planuje koszty Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
– koordynuje i nadzoruje prace remontowe w budynku Urzędu,
– nadzoruje zakupy środków trwałych i materiałów,
– dba o dostarczenie dla Urzędu Gminy bieżących przepisów prawnych,
– wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.

2. Współpracuje z Radą Gminy i prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał.
3. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli.
4. Prowadzi sprawy związane z wyborami, referendami i spisami.
5. Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich.
6. Realizuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
7. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.

Wybierz interesujący układ