STATYSTYKI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Najwięcej porad prawnych zostało udzielonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku – 291 porad. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie udzielono 159 porad. Najmniejszą liczbę porad odnotowano w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Kosakowie – 114 porad.

Spośród osób uprawnionych najwięcej porad udzielono:
– osobom uprawnionym ze względu na wiek (poniżej 26 lat lub powyżej 65 lat) – 333 porady
– posiadaczom Karty Dużej Rodziny – 126 porad
– osobom, którym przyznano świadczenie socjalne – 87 porad

Dziedziny prawa, z których udzielono największej liczby porad prawnych:
– prawo cywilne – 204 porady
– prawo spadkowe – 93 porady
– prawo rzeczowe – 57 porad
– alimenty – 54 porady

Obowiązek prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadzony został ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Jest to zadanie starosty, na którego finansowanie otrzymuje dotację z budżetu państwa. W każdym z powiatów funkcjonować ma określona liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, która zależy od liczby ludności danego powiatu, z czego połowa musi być obligatoryjnie prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie. Na Powiat Pucki przypadły 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone na terenie powiatu puckiego rozpoczęły działalność dnia 4 stycznia 2016 r. nie bez wsparcia ze strony gmin, na obszarze których są położone. Na podstawie umów zawartych z Powiatem Gmina Miasta Puck, Gmina Władysławowo i Gmina Kosakowo udostępniły pomieszczenia, w których możliwe było ulokowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W chwili obecnej na terenie powiatu puckiego funkcjonują:

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, Pl. Wolności 2 (budynek Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym porad prawnych udziela radca prawny wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku,

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2B (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), w którym porad prawnych udziela adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku,

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie (budynek Urzędu Miasta), prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Zgodnie ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

pomoc_prawna-2

pomoc_prawna-1

Wybierz interesujący układ