Umowa na wykonanie zadania: „Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie”

W dniu 03.03.2017 r. Gmina Puck podpisała umowę z Firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania: „Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie”.

Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku ca 805 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, budową zjazdów, budowę chodnika i ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka sieci energetycznej.

Operacja z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin zakończenia zadania: do dnia 31 maja 2017 r.

Wynagrodzenie umowne: 1.621.184,28 zł brutto

Wybierz interesujący układ