Zmiana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji – Szlas Małgorzata
Z-ca Przewodniczącego Komisji – Pieper Florian
Członek Komisji – Śliwiński Andrzej

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku, w związku z rezygnacją złożoną przez Przewodniczącą Komisji, Panią Małgorzatę Szlas z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji, dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Pan Andrzej Śliwiński.
Radna Pani Małgorzata Szlas została członkiem Komisji.