6 zadań: przebudowy, rozbudowy i remontu drogi Mrzezino – Puck

Planowe zamknięcie na dzień w trakcie ustalania informacji

Przebudowa, rozbudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim oraz rozbudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Mrzezino.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót:

Zad. nr 1 Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z budową odwodnienia nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 1514G (Mrzezino – ul. Gdyńska) o długości 500 m.

Zad. nr 2 Przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych w miejscowości Mrzezino.

Zad. nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku od km 2+918 do km 3+232.

Zad. nr 4 Remont drogi powiatowej 1511G Puck – Żelistrzewo obejmujący odnowę nawierzchni jezdni na odcinku o długości 2400 m.

Zad. nr 5 Remont drogi powiatowej nr 1514G na odcinku od mostu do przejazdu kolejowego w miejscowości Smolno.

Zad. nr 6 Rozbudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Mrzezino ul. Gdyńska z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Lipowej w Mrzezinie. Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia w sprawie przeprowadzenia, udzielenia i wykonania wspólnego zamówienia z dnia 31 maja 2016 roku, pomiędzy Powiatem Puckim oraz Gminą Puck. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

LL

 

1RONDO

 

mrze


3GDY

 

2GDY

 

Wybierz interesujący układ