Search
Close this search box.

E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck …

Wójt Gminy Puck zaprasza do złożenia ofert na ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.02.2013 r., (pisemnie – listem, faksem lub pocztą elektroniczną – inwestycje@gmina.puck.pl) na Formularzu Oferty.

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion” osi priorytetowej 8 społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: