• Gmina
 • Mieszkańcy
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2014

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)
 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 ? 2015
 4. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 ? 2015

WSTĘP

?Narkomania oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie ? narkotyków, do jakich zaliczane są naturalne lub syntetyczne substancje, które wprowadzone w określonej dawce do organizmu ludzkiego oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju? (J. Zamecka, Narkomania [w:] Encyklopedia socjologii, w. Kwaśniewicz i in. (red.), t.2, Warszawa 1999, s. 285)

Narkotyki mają zdolność wywoływania uzależnień oraz uszkadzania najważniejszych narządów człowieka.

Uzależnienie fizyczne jest przystosowaniem organizmu do obecności określonego środka psychoaktywnego, zaś uzależnienie psychiczne oznacza potrzebę, pragnienie przyjmowania określonej substancji, której brak powoduje lęk, niepokój oraz poczucie zagrożenia.

            Narkomania niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość czy bezdomność.

            Ustawodawca  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo ? wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą.

 SKALA PROBLEMU

Pod koniec roku 2013, Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa przeprowadziło badania diagnostyczne zagrożeń społecznych na terenie Gminy Puck.

W badaniu osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak bezrobocie i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków, przemoc domowa czy hazard.

W badaniu młodych mieszkańców uwzględnione zostały takie obszary jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, przemoc rówieśnicza oraz domowa, hazard oraz inne ryzykowne zachowania.

Badaniem zostali objęci ponadto pracownicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Wyniki badań zawarte w Diagnozie Lokalnych Zagrożeń Społecznych ? Gmina Puck 2013 są do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku oraz u inspektora ds. alkoholowych Urzędu Gminy Puck.

 ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY PUCK

Program realizowany będzie we współpracy z:

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Puck
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku
 • Ośrodek kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • Powiatową Komendą Policji w Pucku
 • Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Pucku
 • placówkami oświatowymi
 • placówkami służby zdrowia
 • organizacjami pozarządowymi
 • osobami fizycznymi i prawnymi

CELE

Celem głównym Programu jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie popytu na narkotyki oraz minimalizowanie problemów, w tym szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Cele szczegółowe:

 1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z narkotykami,
 2. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
 3. Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od narkotyków,
 4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.

ZADANIA PROGRAMU

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowane poprzez:

 1. Punkt Pomocy Rodzinie Gminy Puck w Pucku, w którym odbywają się darmowe, dla mieszkańców Gminy, konsultacje dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

 • liczba udzielonych porad w Punkcie Pomocy Rodzinie

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:

 1. Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Puck, prowadzone w placówkach oświatowych.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy Puck.
 3. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy, szkolenia, konferencje dla osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką jak i dla rodziców).

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

 • liczba dzieci uczestniczących w warsztatach prowadzonych na terenie szkół
 • liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych na terenie szkół
 • liczba przeprowadzonych szkoleń
 • liczba osób przeszkolonych w temacie przeciwdziałania narkomanii

Zadanie 3

Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez:

 1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic opiekuńczo ? wychowawczych, pracownicy klubów kultury)
 2. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo ? wychowawczych programów oraz przestawień  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 3. Organizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck.
 4. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.
 5. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość  narkotyków.
 6. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno ? edukacyjnych  (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki itp.)

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

 • liczba osób przeszkolonych z rozbiciem na poszczególne szkolenia
 • liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach oraz w przedstawieniach profilaktycznych
 • liczba akcji edukacyjnych (kampanie lokalne i ogólnopolskie)

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

 • liczba instytucji działających na terenie Gminy Puck promujących abstynencję i zdrowy styl życia

 ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA

 1. Głównym źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 ? ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 ? przeciwdziałanie narkomanii.
 3. W 2014 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 15.000 zł.
 4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

 KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

 1. Systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji Gminnego Programu.
 2. Systematyczne sprawdzanie zadań pod względem jakości, czasu oraz efektywności.
 3. Sporządzanie raz w roku sprawozdania (do 31 marca 2015 r.) z wykonania Programu, przez inspektora ds. alkoholowych, zawierającego informacje dotyczące ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, liczby przeprowadzonych i/lub dofinansowanych form w ramach poszczególnych działań, liczby osób objętych poszczególnymi działaniami, liczby podmiotów, z którymi nawiązano współpracę.
 4. Wójt Gminy Puck sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content