Search
Close this search box.

II tura spotkań gminnych w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

Już jutro, tj. 25.01.2023 r. o godzinie 13.00 do 15:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbędzie się
spotkanie w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) przygotowuje nową Lokalną
Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu
równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w
każdej gminie.
Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych
które trafią na obszar Powiatu Puckiego za pośrednictwem PLGR. Na tym etapie przygotowania LSR
mieszkańcy i podmioty działające na obszarze  będą mieli możliwość zapoznania się z projektowanymi
zapisami i wniesienia uwag.
Wójt wraz z PLGR zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne nowej LSR, na których zakładamy
dyskusję nad propozycją celów LSR, zaprezentowanie propozycji form wsparcia/ dofinansowania oraz
projektu budżetu, a także identyfikację grup docelowych.
Zastanówmy się razem, w jaki sposób i co możemy zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach
strategii przyniosły rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany. Pamiętaj: konsultujesz – decydujesz!
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest narzędziem wspierania strategii rozwoju
lokalnego (LSR). Stanowi on instrument skupiony na oddolnym planowaniu i realizowaniu działań. Dzięki
różnym formom współpracy wszystkich interesariuszy zarówno publicznych, jak i prywatnych, może
przynieść wartość dodaną w postaci realizacji projektów dokładnie dopasowanych do miejscowych
potrzeb.
Program spotkania
1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele
2. Przedstawienie wyniku badań dotyczących potrzeb na obszarze
3. Przedstawienie projektowanych zapisów LSR 2021-2027
4. Dyskusja nad:
– propozycją celów LSR
– propozycją form wsparcia w ramach LSR
– propozycją budżetu LSR
– identyfikacją grup docelowych
5. Podsumowanie spotkania.
Kontakt:
Biuro PLGR; tel. kom: +48 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: