Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

 

Nr umowy RPPM. 06.02.02-22-0043/20

Umowa podpisana w dniu 27.11.2020 r.

Partnerem wiodącym jest gmina Puck i realizuje ten projekt  z Miastem Puck, Gminą Władysławowo, Gminą Kosakowo i Fundacją Phenomen

Dofinansowanie w wysokości 11 637 349,09zł (95%)

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi   12 249 841,15 zł

 

Okres realizacji Projektu: 2020-12-01 do 2023-06-30

 

Projekt skierowany jest ogółem do 600 (355K, 245M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gmin Puck, Kosakowo, Władysławowo i Miasta Puck. Przede wszystkim są to seniorzy ( 535 osób w wieku 60+) w tym z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest przez 5 partnerów. Jego celem jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie dziennych usług opiekuńczych. Działania w ramach projektu polegać będą na: utworzeniu i funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Celbowie, oferującego  30 miejsc pobytu  i 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Powstanie także 8 Klubów Seniora ? 5 na terenie Gminy Puck i po jednym w Mieście Puck, Gminie Władysławowo, i Gminie Kosakowo. Kluby Seniora w Mieście Puck i Gminie Kosakowo zostały już otwarte, natomiast miasto Władysławowo jest w trakcie adaptacji lokalu na potrzeby klubu Seniora.

Usługi w ramach projektu będą świadczone w sposób bezpłatny, zindywidualizowany tj. dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Udział osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie zapobiegać będzie ich odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności, co miałoby miejsce w przypadku umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Bogata oferta związana z udziałem w projekcie ( wsparcie specjalistów, posiłki, szereg zająć) przeciwdziałać będzie marginalizacji i osamotnieniu  seniorów.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony 10.03.2020 r. Pierwotnie koszty projektu miały wynieść 12 608 837, 16 zł. W wyniku negocjacji, w dniu 27.11.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 11 637 349,09 zł  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a całkowita wartość projektu wynosi 12 249 841,15 zł.

 

galeria zdjęc tu kliknij 

 

 

kaszuby24.pl_1

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content