Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 listopada  2021 r. do dnia 8 grudnia  2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. a) pisemnej – poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, tj. do: Gminy Krokowa, Gminy Kosakowo, Gminy Władysławowo, Gminy Wejherowo, Miasta Puck, Miasta Reda, Miasta Rumia, Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz Związku Gmin Pomorskich, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  2. b) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez składanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030 za pomocą formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii (…) w terminie od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia 7 grudnia 2021 r.. Przekazania uwag można dokonać:

– w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 – Lutego 29, 84 – 100 Puck, poprzez złożenie formularza,

– pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Puck, ul. 10 – Lutego 29, 84 – 100 Puck,

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: anna.lapinska@gmina.puck.pl– za ważne uznaje się stanowiska przekazane w postaci skanu podpisanego formularza uwag lub podpisanego elektronicznie.

  1. c) Ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w dniu 2 grudnia 2021, a szczegółowe informacje na jego temat zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Puck.

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030.
  2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030.
  3. Formularz uwag.

Wybierz interesujący układ