Search
Close this search box.

Nabór na stanowisko: Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku poszukuje 2 osób do pracy na stanowisku: ASYSTENT RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenia

Okres zatrudnienia: 01.05.2014 do 31.12.2014 r.

1. Wymagania konieczne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

– posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny  (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

– wypełnia obowiązek alimentacyjny ? w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

– posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 2. Wymagania dodatkowe:

– wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

– znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

– umiejętność współpracy w zespole,

– odporność na sytuacje stresowe,

– umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

– prawo jazdy kat. ?B? i posiadanie własnego środka transportu,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

– udzielanie pomocy opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

– realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

– wspieranie aktywności społecznej rodzin;

–  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

– udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

– współpraca z zespołem ds. asysty rodzinnej, zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Puck oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w wymiarze średniomiesięcznym 126 godzin, w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania jeżeli wykonywane zadania tego wymagają. Praca asystenta może być wykonywana także w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

?Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( t.j. Dz. U. z 2002 roku  Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)?.

b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

f) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

k) kopia dowodu osobistego.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 29

84 ? 100 Puck

 w terminie do 18.04.2014 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30).

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej: www.gops.puck.pl

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Puck, dnia 03.04.2014 r. Iwona Rumanowska

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: