• Inwestycje
  • Podpisanie umów na rozbudowę oczyszczalni i rurociągu zrzutowego w Swarzewie

Podpisanie umów na rozbudowę oczyszczalni i rurociągu zrzutowego w Swarzewie

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Spółką Wodno-Ściekową „SWARZEWO”

[nggallery id = 66]

Podpisanie umowy nr POIiŚ/01/2013/02 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową „SWARZEWO” a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – na rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

[nggallery id = 67]

Podpisanie umowy nr POIiŚ01201301 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową SWARZEWO a Konsorcjum Ginzler Stahl -u. Anlagenbau GmbH & Mega S.A. – na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

[nggallery id = 68]

CELE PROJEKTU

Najważniejszym celem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz ochrona pobliskich obszarów specjalnej ochrony należących do sieci Natura 2000  i ochrona zdrowia ludzkiego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony  terenów i wód  przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej  Pucka, Władysławowa i okolic.

Dzięki realizacji inwestycji przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 149 900 RLM Równoważnej Liczby Mieszkańców, układ technologiczny zostanie dostosowany do szczytowego  chwilowego obciążenia w sezonie letnim, i  około 50% mniejszego poza sezonem .  Realizacja przedsięwzięcia zapewni zgodne ze standardami oczyszczenie ścieków w sezonie letnim zaś modernizacja gospodarki osadowej,  w tym wprowadzenie węzła klasycznej fermentacji, wpłynie korzystnie na wody powierzchniowe, wody podziemne, powierzchnię ziemi, ograniczenie odorów co jest zgodne z wymogami przepisów polskich i unijnych. Budowa WKF przyczyni się do wytwarzania energii odnawialnej z biomasy, zwiekszenia efektywności energetycznej instalacji i mozliwośc zaspokojenia znaczącej części własnych potrzeb energetycznych z własnego źródła energii. Realizacja projektu zapewni właściwy stan techniczny oczyszczalni oraz docelowe rozwiązanie oczyszczania ścieków sanitarnych w  aglomeracji  Puck.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa infrastruktury do oczyszczania i usuwania ścieków. Dzięki planowanemu przedsięwzięciu tj. rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Swarzewie oraz przebudowie rurociągu zrzutowego nastąpi znacząca poprawa stanu środowiska. Projekt przyczynia się do ochrony wód Morza Bałtyckiego poprzez kontrolowany zrzut ścieków o parametrach wymaganych przepisami prawa. Nastąpi znacząca redukcja zanieczyszczeń (zwłaszcza azotu) odprowadzanych do wód przybrzeżnych. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków umożliwi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Puck i przyłączenie nowych użytkowników. Nadto umożliwi budowę dużych obiektów hotelowych oraz aktywizację usług turystycznych. Obecnie, z uwagi na ograniczenia techniczne oczyszczalni, ten rodzaj działalności jest hamowany. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gmin , a w ślad za tym wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy.

Projekt przyczynia się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców i turystów oraz umożliwia świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków. Projekt ten również przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

ZAKRES RZECZOWY

 Przedmiotem inwestycji są dwa główne zadania:

Zadanie 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

Zadanie 2. Rozbudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni w Swarzewie ? część morska.

[hdvideo id = 252]

[nggallery id = 130]

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content