Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
 • Edukacja
 • Podstawa prawa ustalenia sieci szkół

Podstawa prawa ustalenia sieci szkół

Pismo PKO z 30 stycznia 2019 

Gdańsk, 30 stycznia 2019 r.

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,

Szanowni Państwo,

Jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące publiczne szkoły podstawowe stają w chwili obecnej przed koniecznością ustalenia sieci szkół podstawowych i ich obwodów, na okres od 1 września 2019 r. Powyższe jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi rady gmin miały obowiązek ustalenia planu sieci szkół i obwodów szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Mając to na uwadze oraz przepisy wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245), (dalej – ustawa zmieniajqcq), przedstawiam poniżej zasady związane z ustalaniem sieci szkół podstawowych i ich obwodów, na okres od 1 września 2019 r.

Ustalanie sieci szkól podstawowych i ich obwodów, na okres od 1 września 2019 r.

Utrata mocy

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy zmieniającej uchwały rad gmin podjęte zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Ustalenie planu sieci szkół publicznych w drodze uchwały rady gminy

Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

(Podstawa prawna: art. 210 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz, 60 , ze zm.) w związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245))

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245), rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala:

 • plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
 • określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.

Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W uchwale wskazuje się obligatoryjnie (zmiana art. 39 Prawa oświatowego):

1) adresy siedzib szkół, o których mowa w art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, oraz 2) adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uwaga! tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 89 ustawy Prawo oświatowe.

Ponadto obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.

Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami:

 • o pełnej strukturze organizacyjnej;
 • funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Uwaga!

Jeśli rada gminy wskazała uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz, 60 , ze zm.) to nowe miejsce realizacji obowiązku szkolnego przez tych uczniów pozostaje bez wpływu na plan sieci szkół podstawowych. Zasięg terytorialny (obwód) szkoły podstawowej ośmioletniej mimo, iż czasowo nie ma w niej uczniów klas VII-VIII obejmuje całą strukturę szkoły podstawowej.

111.

Opinia Kuratora Oświaty

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.

 1. Opinia Kuratora Oświaty:
 • jest wiążąca,
 • nie ma formy postanowienia, ale podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświata.
 1. Ocenie Kuratora Oświaty będzie podlegało:

1) dążenie samorządów do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami:

 1. o pełnej strukturze organizacyjnej;
 2. funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji;
 • zgodność adresów i lokalizacji szkół ze stanem prawnym/rzeczywistym;
 • prawidłowość ustalenia obwodów z uwzględnieniem zasad określonych w art. 39 ust. 5b Prawa oświatowego;
 • czy sieć publicznych szkół podstawowych została zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy uwzględnieniu drogi dziecka z domu do szkoły, która nie może przekraczać:
  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

dr Monika Kończyk

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content