Pomorskie tasy rowerowe

Gmina Puck zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie:

 • studium wykonalności, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000,  karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu Rajd-rowerowy-7odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby projektu partnerskiego planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby projektu partnerskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Puck  planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  i sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowania muszą być zgodne z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

zapytanie-ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ?????????????????????????????????????…..

??????????????????????????????????????.

NIP:??????????????????.

 

REGON: ????????????????.

 

Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy: ???????????????????
 

Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisania umowy

W sprawie zamówienia (imię i nazwisko, funkcja, nr tel., faks):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym i udzielania wyjaśnień dotyczących

Złożonej oferty (imię i nazwisko, nr tel., faks):

 

??????????????????????????????????????…

 

??????????????????????????????????????…

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie:

 • programu studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby projektu partnerskiego planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

na warunkach określonych w niniejszej ofercie oraz umowie za kwotę:

1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Cena netto: ………………………… zł.

 

VAT: ……………… %

 

Cena brutto ?……………….? zł. (słownie złotych: …………………………………………………)

        
 

W zawartej cenie brutto cena za wniosek aplikacyjny wynosi: ??????? zł brutto.

 

       
 1. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

2.1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.3. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

2.4. Akceptujemy ogólne warunki umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.5. Na ofertę składają się następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

 1. a) ???????????????????????????????????.
 2. b) ???????????????????????????????????..

                                       (wpisać wszystkie załączniki dołączane do oferty)

 1. Dodatkowe informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

??????? dnia …………… 2016 r.

?????????????.

pieczęć i podpis upoważnionego       przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OFERENTA

 

 

Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu określonego w pkt. 6 zapytania ofertowego.

Tabela 1.

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Data

Przekazania

 Data dofinansowania
Doświadczenie w przygotowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej aplikacji, zakończonej uzyskaniem dofinansowania, składającej się z minimum: studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, opracowanych na potrzeby projektu inwestycyjnego (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

1    
2    
3    
?    

Tabela 2.

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Data

Przekazania

 Data dofinansowania Nazwy partnerów
Doświadczenie w przygotowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej aplikacji, zakończonej uzyskaniem dofinansowania na potrzeby projektu inwestycyjnego (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) partnerskiego, w którym było minimum 8 partnerów.

 

1
2
3
?

 

Do oferty konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane w sposób prawidłowy i rzetelny (protokoły odbioru, referencje itp.).

 

 

??????, dnia ????????? r.                                                                                      ?????………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                           (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 4

 

UMOWA

zawarta w Pucki,  dnia ????…2016 r.,

pomiędzy

 

Gminą Puck

zwanym dalej ?Zamawiającym”,

a

 

???????????????????????

???????????????????????

???????????????????????,

reprezentowaną przez:

????????????????????????

zwanym dalej ?Wykonawcą?

 

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, dotyczącego projektu planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została zawarta umowa następującej treści:

 

 • 1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę obejmującą opracowanie:
 • studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby projektu partnerskiego planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego                    i sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 1. Wykonawca oświadcza, że opracowania i czynności będą wykonane zgodnie z wytycznymi ustalonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi innymi normami prawnymi przyjętymi i obowiązującymi w tym zakresie.

 

 • 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac stanowiących przedmiot umowy i wymienionych w §1 niniejszej umowy, w terminie do ??????. r.

 • 3

 

Wykonawca odpowiada za jakość wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnych aktualizacji ? uzupełnień przedmiotu umowy, jeżeli instytucja oceniająca uzna to za konieczne

 • 4

Wynagrodzenie za całość prac stanowiących przedmiot umowy wynosi: ???????. zł netto + 23% VAT co stanowi ?????. zł brutto.

W zawartej cenie brutto cena za wniosek aplikacyjny wynosi: ??????? zł brutto.

 • 5

 

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie sporządzonej faktury.

 • 6
 1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki.
 2. Za odstąpienie od realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości umownej określonej w §4.
 • 7

 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich zauważonych błędów w dokumentacji wynikających z winy Wykonawcy niezwłocznie po ich zauważeniu przez Zamawiającego.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy utworów zgodnie z zakresem określonym w § 1 oraz związane z nimi autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.

 • 8
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • 9

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

 • 10

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden należy do Zamawiającego i jeden do Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                              WYKONAWCA:

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content