• EKO
  • Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – opiniowanie

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – opiniowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego, biorąc pod uwagę utworzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 2127), przyjął projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 308/XXlV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekrocfony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

dokument do pobrania 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content