[VIDEO] VI sesja Rady Gminy Puck 30.04.2015

 • Informacja Wójta za okres od 05.03.2015 r do dnia 29.04.2015 rpobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY GMINY PUCK 30.04.2015

 • UCHWAŁA NR VI.44.15 – udzielenie dotacji celowej dla OSP w Gnieżdżewie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.45.15 – zmiany WPF na lata 2015 -2024
 1. TREŚĆ UCHWAŁY – pobierz
 2. OBJAŚNIENIA – pobierz
 3. WPF ZAŁ. NR 1 – pobierz
 4. WPF ZAŁ. NR 2 – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.46.15 – zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
 1. TREŚĆ UCHWAŁY –  pobierz
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY – pobierz
 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI – pobierz
 4. ZAŁĄCZNIK ZMIANY 30.04.2015 – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.47.15 – zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz określenie warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.48.15 – określenie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert – wychowanie przedszkolne – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.49.15 – wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.50.15 – zmiana studium
 1. ZMIANA STUDIUM UCHWAŁY –  pobierz
 2. ZAŁĄCZNIK MAPY TERENU – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.51.15 – przejęcie na własność gminy działki nr 456 Darzlubie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.52.15 – przejęcie na własność gminy nieruchomości położonej w  Domatowie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.53.15 – przejęcie na własność gminy działki nr 54.7 Rekowo Górne – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.54.15 – zamiana działek Żelistrzewo Mieroszyno – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.55.15 – komunalizacja nieruchomości zajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.56.15 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.57.15 – sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.58.15 – przejęcie na własność gminy działki 363.17 w Strzelnie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.59.15 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości Połchowo – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.60.15 – uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości Połczyno – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.61.15 – nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w Żelistrzewie – pobierz
 • UCHWAŁA NR VI.62.15 – przyjęcie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – pobierz

 

========================================================================================

Przewodniczący Rady Gminy Puck Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku /czwartek/o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Puck.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2014.

 6. Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014 ? 2020 za rok 2014.

 7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 9. Analiza działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz zamierzenia dot. sezonu letniego.

 10. Interpelacje i wnioski radnych.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024;

  2. zmian w budżecie gminy na rok 2015;

  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżenie;

  4. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Puck;

  5. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Puck;

  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck;

  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck;

  8. przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 456 położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie;

  9. przejęcia na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domanowo;

  10. przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 54/7 położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne;

  11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mieroszyno i Żelistrzewo;

  12. komunalizacji nieruchomości zajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie;

  13. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck;

  14. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

  15. przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 363/17 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno;

  16. uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Połchowo;

  17. uzupełnienie nadania nazw ulicom w miejscowości Połczyno.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Pomieczyńska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content