Proces rekrutacji wniosków E szansa POIG.08.03.00-22-095/12-01

Gmina Puck informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. Komisja rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji wniosków (formularzy zgłoszeniowych) złożonych do projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II” o numerze POIG.08.03.00-22-095/12-01 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Więcej informacji oraz lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób/gospodarstw na stronie www.e-szansa.gmina.puck.pl

 

Wybierz interesujący układ