Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Wejherowie – 26.11.2015r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

programie spotkania m.in.:

– wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(Osie – Priorytetowe: 5. Zatrudnienie oraz 6. Integracja);

– zasady przygotowywania wniosków przez organizacje pozarządowe do konkursu z Działania 6.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020;

– zasady udziału organizacji pozarządowych w partnerstwie w projektach ZIT;

– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze), w godz. 16:00-18:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

a.wisniewska@powiatwejherowski.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem spotkania do pobrania na stronie:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-w-wejherowie-fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-obszarze-integracji-spolecznej-i-aktywizacji-zawodowej-

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4; 84-200 Wejherowo

tel. 058 572 94 52; 058 572 94 54
fax: 058 572 94 54

email: wejherowo.pife@pomorskie.eu;
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.pomorskiewunii.pl

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7:30-17:30
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl

Wybierz interesujący układ