XLIII Sesja Rady Gminy Puck 27.02.2014

DOKUMENTY Z SESJI XLIII 27 luty 2013

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013__Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego” orderby=”date” order=”DESC”]

[hdvideo id=228]

Przewodniczący Rady Gminy Puck

 

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesja Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku /czwartek/ o godz. 1200  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

 1. I. Otwarcie sesji.
 2. II. Przyjęcie porządku obrad.
 3. III. Przyjęcie protokołu z  XLII  sesji Rady Gminy Puck.
 4. IV. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. V. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. VI. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy z uwzględnieniem Gminy Puck.
 7. VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2017;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2014;

4) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności;

5) nabycia przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo;

6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

7) zamiany uchwały Nr XLII/154/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na  świadczenia będące w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania w latach 2014 – 2020;

8) zmiany uchwały Nr XL/118/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2013 r.;

9) nadania nazw ulicom w miejscowości Mała Piaśnica;

10) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Starzyno;

11) zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „E-szansa dla  mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap II” nr POIG.08.03.00-22-095/12-00;

12) zmian w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”
nr POIG.08.03.00-22-027/13-00

13) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzikowo;

14) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Smolno;

15) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz;

16) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014 r.;

17) przystąpienia do realizacji projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu”;

18) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128/6 położonej  w obrębie geodezyjnym Domatówko;

19) wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego we wsi Celbowo, obręb geodezyjny Brudzewo, gmina Puck;

20) uchylenia Uchwały Nr XLII/151/13 Rady Gminy Puck z dnia  30 grudnia 2013 r.;

21) uchylenia uchwały Nr XXX/9/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 marca 2013 r. 

 1. VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady.
 2. IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na rok 2014.
 3. X. Sprawy różne.
 4. XI. Zamknięcie obrad sesji.                                                                    

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Wybierz interesujący układ