Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.: „Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba realizacji Programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Projekt ujmuje tematykę kompleksowo i obejmuje następujące działania:

 • utworzenie Punktu Informacyjno – Doradczego, w ramach którego uczestnicy Projektu mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologa, prawnika i doradcy zawodowego;
 • zapewnienie  opieki osobom zależnym od Beneficjentów Ostatecznych (w razie konieczności) podczas ich uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją Projektu;
 • poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • finansowanie kursów zawodowych;
 • umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i gimnazjalnym;
 • umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Utworzony Punkt Informacyjno – Doradczy jest dostępny, przyjazny i niestygmatyzujący, mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Zapewnia dostęp do konsultacji z prawnikiem psychologiem i doradcą zawodowym. Beneficjenci Ostateczni mogą w nim też skorzystać z komputera i internetu.                   .

W Projekcie uczestniczy 50 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami Projekt jest realizowany przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, a 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 – 2013.

Pierwsze działania wynikające z Projektu rozpoczęliśmy w lipcu br. poprzez promocję oraz podpisywanie kontraktów socjalnych.

Uroczysta inauguracja i promocja Projektu odbyła się 4 października, na którą zaprosiliśmy wszystkie osoby uczestniczące w Projektu, Władze Gminy Puck, Dyrekcję PCPR i PUP oraz Radnych i Sołtysów Gminy Puck.

W październiku rozpoczęły się też warsztaty z prawnikiem i doradcą zawodowym oraz z psychologiem i lekarzem, na których omawiane są następujące tematy:

 • prawne aspekty aktywnego poszukiwania pracy,
 • prawa i obowiązki pracowników na etapie nawiązywania stosunku pracy,
 • prawa i obowiązki pracowników po nawiązaniu stosunku pracy, z uwzględnieniem cech osobistych pracowników (płeć, niepełnosprawność), charakteru i szczególnych warunków wykonywania pracy,
 • obowiązki pracodawców,
 • prawna ochrona pracowników,
 • prawna ochrona pracowników przed łamaniem ich praw w czasie trwania stosunku pracy oraz przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy,
 • wytyczenie ścieżki zawodowej dla każdego Beneficjenta Ostatecznego,
 • nauka pisania CV i życiorysu,
 • motywowanie do aktywności na rynku pracy,
 • rozwój świadomości własnego potencjału,
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,
 • problematyka samooceny, jej znaczenie w życiu codziennym,
 • przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,
 • poznawanie swoich własnych możliwości, zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami, w oparciu o indywidualne profile psychologiczne,
 • problematyka stresu, jego źródeł, wpływu na zdolność funkcjonowania, sposobów przezwyciężania – radzenia  sobie ze stresem,
 • profilaktyka zdrowotna.

Uczestnicy Projektu zostali już skierowani na następujące kursy specjalistyczne:

 • opiekunki nad osobami chorymi;
 • pomocy kuchennej oraz obsługi kasy fiskalnej;
 • sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej;
 • manicure;
 • obsługi księgowej;
 • obsługi komputera;
 • kroju i szycia.

Jedna uczestniczka rozpoczęła naukę w szkole średniej.

Wszystkie panie uczestniczące w Projekcie w ramach zawartych kontraktów socjalnych przejdą też szkolenie w zakresie wizażu.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: