Informacja o wynikach weryfikacji projektu (ETAP II)

Gmina Puck informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. Komisja rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji wniosków (formularzy zgłoszeniowych) złożonych do projektu pt. ?E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ? etap II? o numerze POIG.08.03.00-22-095/12-01 w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion?, Osi priorytetowej 8 ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013.

Rekrutacja uczestników została dokonana zgodnie z Regulaminem rekrutacji dla projektu.Wyboru dokonano na podstawie złożonych w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 04 lutego 2014 r. formularzy zgłoszeniowych osób/gospodarstw domowych zamieszkujących miejscowości objęte wsparciem w Gminie Puck.

Kolejne zgłoszenia, po spełnieniu obowiązujących kryteriów, będą rejestrowane na listę rezerwową.

Ww. terminie wpłynęło łącznie 76 formularzy zgłoszeniowych (wnioski).

Spośród ww. wniosków:

75 zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie na listę podstawową,

1  został wycofany.

Lista zakwalifikowanych (lista podstawowa) i niezakwalifikowanych osób/gospodarstw domowych do udziału w projekcie zawierająca numery referencyjne jest dostępna poniżej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do projektu 095_2012 (ETAP II)

O kolejnych etapach realizacji niniejszego projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content