OPIS PROJEKTU

Gmina Puck przystąpiła do realizacji zadania ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino?

Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach? oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.

Dnia 30 maja 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0059/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Wartość całego projektu: 29.670.277,- PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 15.591.150,- PLN

Wysokość dofinansowania do 13.252.477,50 PLN

 

Celem projektu jest przyrost i poprawa stanu infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej,

a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód.

Planowane efekty: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej długości ca 25 km.

 

W maju br. podpisano umowy z wykonawcami robót na realizację pierwszego etapu projektu ? zdania pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck?.

 

W dniu 25.06.2020 r. podpisano aneks na rozszerzenie zakresu  projektu o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Leśniewo.

Wartość całego projektu  34. 849.180,67  PLN

            Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 18.429.616,30 PLN

Wysokość dofinansowania do 15. 665. 173,85  PLN

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content