SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

 Gmina Puck informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0059/17-00 z dnia 30 maja 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, na realizację Projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – każdy kto stwierdzi, że w powyższym projekcie mogą nastąpić nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, może sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie takich informacji w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail  nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Wybierz interesujący układ