Projekt ,,Czas zacząć działać?

Projekt ,,Czas zacząć działać?- kompleksowy program aktywizacji społeczno ? zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, działanie 6.1. Aktywna integracja.

Projekt skierowany jest do ogółem 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych i zawodowych mających na celu poznanie mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. Uczestnicy skorzystają z usług brokera edukacyjnego, który doradzi w doborze kierunku kształcenia, rodzaju i poziomie szkolenia lub kursu. Beneficjenci wezmą udział w kursach, stażach zawodowych w czasie których otrzymają stypendium i refundację kosztów dojazdu.

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej

25 % w odniesieniu do całej grupy beneficjentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 877 426,20 zł

Dofinansowanie wynosi 745 812,27 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 14 lutego 2020 r.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content