Projekt,, Wykwalifikowani, gotowi do pracy! – Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck”

Projekt,, Wykwalifikowani, gotowi do pracy! – Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa.

Projekt obejmuje wsparciem ogółem 50 osób z terenu Gminy Puck, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Puck.

Projekt realizowany będzie poprzez zaoferowanie beneficjentom kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez:

  • wsparcie psychologiczno – doradcze
  • poradnictwo zawodowe
  • warsztaty
  • szkolenia
  • pośrednictwo pracy
  • kursy zawodowe
  • staże
  • praktyki zawodowe
  • subsydiowane zatrudnienie – wyposażenie/doposażenie miejsc pracy

Najważniejszym efektem jaki projekt da jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie pracy przez min 45% beneficjentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 696 882,30 zł

Dofinansowanie wynosi 662 038,18 zł, co stanowi 95 % całego projektu

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 listopada 2019 r.

 

 

 

Wybierz interesujący układ