• Gmina
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo
domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)
może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest
wypłacane z dołu (tzn. wypłacane za okres od przyjęcia obywateli Ukrainy do momentu
złożenia wniosku w Urzędzie).

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy
Puck.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu
Gminy Puck. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia
zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę.
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania.

Informacji w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych, można uzyskać telefonicznie pod
numerem 58 673 56 53.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,
w godzinach urzędowania.

Wniosek o świadczenie.docx

Wniosek o świadczenie.pdf

Załacznik do wniosku .pdf

Załacznik do wniosku.docx

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content