• Edukacja
  • WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę  w klasach I-IV szkoły podstawowej , w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia , w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum, klasie IV ogólnokształcącej  szkoły muzycznej  II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupów podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

3. Pomoc udziela się uczniom, o których mowa w pkt.1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U.2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

4. Pomoc udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r.Nr 139,poz.992, z późn. zm.).

5. W przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, których mowa w pkt.1 z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, którym mowa w pkt. 3. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie,  nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust.1,  z wyjątkiem uczniów  klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Pomoc udziela się uczniom, o których mowa  w pkt.2, bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

7. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 180 zł ? dla ucznia  klas I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie na poziomie klasy I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) 210 zł ? dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia ,dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie na poziomie klasy IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3) 325 zł ? dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie  w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

4) 352 zł ? dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy I liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie  w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

8. Pomoc o której wyżej mowa, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub  innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

10. Wnioski składa się w terminie do 5 września 2012 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content