XLIII Sesja Rady Gminy Puck 27.02.2014

DOKUMENTY Z SESJI XLIII 27 luty 2013

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013″ orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.13.14 – Wykluczenie cyfrowe” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.18.14 – Program wyrównywania szans” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.2.14 – WPF” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013_Uchwała NR XLIII.3.14 – Zmiany w budżecie” orderby=”date” order=”DESC”]

Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

[mediacat cats=”SESJA XLIII 27 luty 2013__Uchwała NR XLIII.24.14 – Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego” orderby=”date” order=”DESC”]

[hdvideo id=228]

Przewodniczący Rady Gminy Puck

 

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesja Rady Gminy Puck, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku /czwartek/ o godz. 1200  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

Proponowany porządek obrad:

 1. I. Otwarcie sesji.
 2. II. Przyjęcie porządku obrad.
 3. III. Przyjęcie protokołu z  XLII  sesji Rady Gminy Puck.
 4. IV. Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie między sesjami.
 5. V. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. VI. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy z uwzględnieniem Gminy Puck.
 7. VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2017;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2014;

4) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności;

5) nabycia przez Gminę Puck własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę w miejscowości Celbowo;

6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Puck darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

7) zamiany uchwały Nr XLII/154/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na  świadczenia będące w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania w latach 2014 ? 2020;

8) zmiany uchwały Nr XL/118/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2013 r.;

9) nadania nazw ulicom w miejscowości Mała Piaśnica;

10) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Starzyno;

11) zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: ?E-szansa dla  mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap II? nr POIG.08.03.00-22-095/12-00;

12) zmian w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: ?Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck?
nr POIG.08.03.00-22-027/13-00

13) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzikowo;

14) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Smolno;

15) uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz;

16) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2014 r.;

17) przystąpienia do realizacji projektu ?Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu?;

18) przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 128/6 położonej  w obrębie geodezyjnym Domatówko;

19) wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego we wsi Celbowo, obręb geodezyjny Brudzewo, gmina Puck;

20) uchylenia Uchwały Nr XLII/151/13 Rady Gminy Puck z dnia  30 grudnia 2013 r.;

21) uchylenia uchwały Nr XXX/9/13 Rady Gminy Puck z dnia 7 marca 2013 r. 

 1. VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady.
 2. IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na rok 2014.
 3. X. Sprawy różne.
 4. XI. Zamknięcie obrad sesji.                                                                    

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content