• GOPS
 • Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Puck, dnia 04.02.2014 r.

 

 GOPS.341.2.2014

 

           Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

 

        W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku zaprasza do złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Przedmiot  zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2-letniego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym ? niedowładem połowiczym lewostronnym w wymiarze 2 godzin tygodniowo od marca do grudnia 2014 r.; w miejscu zamieszkania ? Zdrada ? Gmina Puck

Termin realizacji zamówienia: marzec 2014 do grudzień 2014

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. rehabilitacja wg karty rozwoju małego dziecka, korekta postawy ciała, nauka chodu;
 2. ćwiczenia doskonalące lokomocję i stymulujące rozwój ruchowy;
 3. ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie kończyn lewych.

Niezbędne wymagania:

Wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji bądź fizjoterapii, z dodatkowymi uprawnieniami do pracy z małymi dziećmi.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji z dziećmi (min. dwa lata).

Mile widziane dodatkowe kursy w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. CV
 3. List motywacyjny
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia)
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)
 6. Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji (kserokopia)
 7. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ?OFERTA?. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. W przypadku składania osobiście oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis:

?Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych?.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Urzędzie Gminy Puck, 84 ? 100 Puck, ul. 10 Lutego 29, pok. 3, przesłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopspuck@onet.pl lub faksem pod nr 58 673 56 13.

Ofertę złożyć należy do dnia: 21.02.2014 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Iwona Rumanowska

……… dnia …………………………………..

…………………………………

pieczątka oferenta

 

GOPS.341.2.2014

OFERTA

Dla

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 29

84 ? 100 Puck

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.907, z późn.zm.), a dotyczącego wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

składam/składamy ofertę następującej treści:

Oferuję/Oferujemy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2-letniego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym ? niedowładem połowiczym lewostronnym w wymiarze 2 godzin tygodniowo od marca do grudnia 2014 r.; w miejscu zamieszkania ? Zdrada ? Gmina Puck

za cenę brutto brutto ………………..  zł za 1 godzinę świadczonych usług

 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY:  ………………………………………………………………

????????????..?????????????????..????…………………

     NIP  ……………………………………………….

 

 1. Oświadczam/Oświadczamy, że:

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

……………………….. dnia     ……………                             ………………………

                                                                               (podpis osoby uprawnionej)

 

Pliki do pobrania:

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content