Search
Close this search box.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Połchowie i Rekowie Górnym

Budowa kanalizacji sanitarnej w Połchowie i Rekowie Górnym realizowanej zgodnie z Programem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunalnego Związku Gmin ?Dolina Redy i Chylonki?, Gminy Wejherowo i Gminy Puck w ramach programu ?Ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110? – inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

Cała inwestycja prowadzona jest na terenie miast: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Wejherowo, Kosakowo i Puck i obejmuje m.in.:

 • w zakresie kanalizacji ? budowę około 112 km sieci kanalizacyjnej, 15 przepompowni ścieków i modernizację 1 istniejącej, przebudowę i renowację istniejących kolektorów, rozbudowę i modernizację grupowej Oczyszczalni Ścieków ?Dębogórze?,
 • w zakresie wodociągów ? budowę ponad 63 km sieci wodociągowej, budowę 1 i modernizację 4 stacji uzdatniania wody.

Wybudowanym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym na obszarze przedsięwzięcia będzie zarządzało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  ?PEWIK? sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 21.   Historia realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

 1. Idea projektu powstała w listopadzie 1999 r. – miasta: Reda, Rumia i Wejherowo oraz gminy: Puck i Kosakowo rozpoczęły pisanie pism o dofinansowanie z funduszu ISPA.
 2. W dniu 12 stycznia 2000 r. Minister Środowiska uruchomił procedurę naboru projektów do funduszu ISPA na 2001 r. w dziedzinie ochrony środowiska i w lutym tego roku został złożony przez samorządy wstępny wniosek o wsparcie finansowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący sektor: ścieki i woda do picia.

Wniosek poparł Marszałek Województwa Pomorskiego.

 1. Do wspólnego wniosku dołączyła Gmina Wejherowo.
 2. W dniu 17.04.2000 r. Zgromadzenie KZG ?Dolina Redy i Chylonki? podjęło uchwałę nr 1/2000 w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy przedakcesyjnych ISPA w celu sfinansowania programu.
 3. W sierpniu 2000 r. w drodze przetargu wybrany został wykonawca Studium Wykonalności.
 4. Samorządy przystąpiły do sporządzenia projektów budowlanych i uzyskania właściwych decyzji. Projektowanie trwało od 1998 roku do grudnia 2004 r.
 5. W dniu 26.09.2000 r. Gmina Puck podpisała umowę z KZG ?Dolina Redy i Chylonki?, która obejmowała następujący zakres: budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Mrzezino, Smolno, Błądzikowo Rzucewo, Osłonino, Połczyno, Brudzewo, Celbowo, Sławutowo i Sławutówko.
 6. W listopadzie 2000 r. Gmina Puck zrezygnowała z zadania ?Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna miejscowości Rzucewo, Osłonino i Błądzikowo? i wprowadziła zadanie ?Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna miejscowości Połchowo i Rekowo Górne?.
 7. Gmina Puck zrezygnowała również z dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Mrzezino, Smolno, Błądzikowo Rzucewo, Osłonino, Połczyno, Brudzewo, Celbowo, Sławutowo i Sławutówko. Miejscowości te należą do zlewni oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
 8. W Memorandum Finansowym nr 2003/PL/16/P/PE/038 przyznana została dotacja wynosząca 54 % kosztów kwalifikowanych do wykorzystania na realizację projektu w latach 2004-2008.
 9. W dniu 12.05.2004 r. Gmina Puck podpisała porozumienie z ?PEWIK? nr 01/05/2004 jako końcowym beneficjentem projektu.
 10. Rozpoczęły się procedury przetargowe i realizacja poszczególnych zadań zawartych w projekcie.
 11. W maju 2006 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – budowę kanalizacji w gminie Puck. Niestety ze względów proceduralnych nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą i przystąpiono do ogłoszenia drugiego przetargu na powyższy zakres.
 12. W dniu 5.02.2007 r. podpisany został akt umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  ?PEWIK? sp. z o.o. w Gdyni a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ?HYDROINSTAL? Czesław Drewa z siedzibą w Bolszewie na ?Budowę kanalizacji w gminie Puck?.
 13. W dniu 01.03.2007 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

W Połchowie i Rekowie Górnym wybudowane zostanie 21,39 km kanalizacji sanitarnej oraz 4,88 km kanalizacji w Rekowie Dolnym. Łączna wartość zawartego kontraktu  wynosi 2.932.350,- Euro.   W dniu 28.08.2007 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ?HYDROINSTAL? Czesław Drewa z siedzibą w Bolszewie, ul. Chłopska 20 na wykonanie 761 przyłączy kanalizacyjnych w Połchowie i Rekowie Górnym. Wartość umowy 1,98 mln zł finansowanych z budżetu gminy Puck. Termin wykonania przyłączy ? do 20.08.2008 r.   Realizacja przedsięwzięcia spełni kolejny cel samorządu – umożliwi poprawę stanu wód Zatoki Puckiej, obecnie poddanych presji zanieczyszczeń, ograniczających gospodarcze i turystyczne korzystanie z wód Zatoki i plaż w tym rejonie. Przedsięwzięcie stanowi kolejny etap działań prowadzonych od ponad 10 lat w zlewniach Zatoki Puckiej i Gdańskiej, mających na celu zmniejszenie obciążeń środowiska morskiego Bałtyku. Wspólna proekologiczna inicjatywa przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej ? łącznie 2100 mieszkańców Połchowa, Rekowa Górnego i Widlina.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: