Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck

45 MLN ZŁ – POZYSKANE FUNDUSZE W BIEŻĄCEJ KADENCJI

Fundusze pozyskane 2014-2018.pdf

 

Fundusze pozyskane w roku 2014

Zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno

Zadanie dofinansowane z Programu Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całkowita zadania 342 150 zł, dofinansowanie 208 628 zł.

Celem zadania było podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 wraz z utwardzonymi dojściami oraz małą architekturą. Powstały również miejsca postojowe.

Boisko Strzelno 13

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sławutówko, Gmina Puck

W celu poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Sławutówko wykonano  kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 128 732,58 zł. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach działania 321 ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007 ? 2013 w kwocie 584 720 zł.

Poprawa stanu środowiska w Gminie Puck – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W celu określenia wizji rozwoju Gminy Puck w kierunku gospodarki niskoemisyjnej pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne stworzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Zadanie to zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 ? 2013. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 999,50 zł, dofinansowanie zaś wyniosło 42 499,57 zł

Fundusze pozyskane w roku 2015

Budowa Drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu

Inwestycja obejmowała budowę drogi gminnej ul. Długiej w Łebczu wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową i zjazdami. Zadanie dofinansowane zostało z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 1 320 355 zł, pozyskane dofinansowanie wynosiło 660 045 zł.

Wybudowana droga pełnić  ma rolę ?lokalnej obwodnicy? w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej 216. Ma być ona odciążeniem dla lokalnych społeczności, zwłaszcza w sezonie letnim

36

 

Odbiór budowy ul. Długiej w Łebczu

Budowa drogi w Łebczu

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo ? Swarzewo

W ramach dofinansowania z  Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 ? 2013 Środek 4.1 ?Rozwój obszarów zależnych od rybactwa? Gmina Puck zrealizowała inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo ? Swarzewo. Inwestycja ta niewątpliwie przyczyniła się do atrakcyjności tego obszaru zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Ścieżka poprowadzona została w sposób nie kolidujący z ruchem samochodowym i pieszym, dzięki czemu wzrosło bezpieczeństwo korzystających z drogi rowerzystów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 879 450, 00 zł,  dofinansowanie zaś 300 000,00 zł.

swarzewo 1

Odbiór ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo

Fundusze pozyskane w roku 2016

 

Budowa drogi ulicy Żytniej w Żelistrzewie

Zakres zadania obejmował budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku ca 805 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, budową zjazdów, budowę chodnika i ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka sieci energetycznej.Operacja z zakresu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? dofinansowana w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich? Poddziałanie ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego PROW na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 687 944,28 zł,  zaś dofinansowanie 1 013 422,00 zł

Umowa na wykonanie zadania: ?Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie?

Dofinansowanie drogi Żytniej w Żelistrzewie

Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck

Projekt, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 6,5 mln zł, dofinansowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu realizowane zostały zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w formie interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych prowadzonych metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT, zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe- szkolne kółka programistyczne, zajęcia rozbudzające kreatywność i innowacyjność- interdyscyplinarne zajęcia prowadzone metodą eksperymentu uczące m.in. podstawowych zasad mechaniki oraz praw występujących w przyrodzie, zajęcia z doradztwa edukacyjnego-zawodowego oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności terapia logopedyczna oraz psychologiczna. Wdrożono zajęcia z zakresu języka angielskiego oraz integracji sensorycznej. Uczniowie naszych szkół brali udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrum Hewelianum w Gdańsku oraz w  Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla nauczycieli w formie doskonalenia zawodowego. Szkoły otrzymały sprzęt komputerowy – laptopy, drukarki 3D, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, projektory, drukarki laserowe, pełne wyposażenie szkolnych laboratoriów chemicznych, pracowni przyrodniczych, biologicznych, fizycznych i geograficznych, m.in. mikroskopy z kamerą USB, teleskopy, tellurium, generatory van Graafa, przyrządy pomiarowe i optyczne. Wyposażono sale do integracji sensorycznej oraz zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Biofeedback

P4100631

 

 

Dni otwarte szkoły w Żelistrzewie

Projekt Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami  na terenie Gminy Puck

W ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna ogólna zrealizowano projekt utworzenie pierwszego samorządowego przedszkola w Gminie Puck. Projekt objął  wsparciem 30 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Celem projektu jest zwiększenie szans trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. W ramach projektu dostosowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej  w Mieroszynie do przedszkola oraz zakupiono wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 803 646,90 zł, dofinansowanie 683 099,86 zł

1-14

Otwarcie Przedszkola Samorządowego w Mieroszynie

Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Rekowo Górne, Leśniewo, Mieroszyno

Przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki powstały 3 nowe wielofunkcyjne boiska sportowe o powierzchni poliuretanowej o wymiarach 22×44. Obiekty te są ogólnodostępne , można grać na nich w piłkę ręczną, tenis, siatkówkę czy koszykówkę. Dofinansowanie z MSiT wyniosło 200 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 504 422,00 zł. Pozostałe koszty w całości pokryte zostały z budżetu Gminy Puck

Boisko wielofunkcyjne

Podpisanie umowy – boiska sportowe 2017

Fundusze Pozyskane w roku 2017

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck

Na powyższe zadanie Gmina Puck otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, działanie 10.1 Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT.

Całkowity koszt projektu 6 554 709 zł, dofinansowanie 3 865 785 zł.

W pierwszym etapie tj. w roku 2017  wykonano termomodernizacje budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, budynek Szkoły Podstawowej w Połczynie i Gnieżdżewie.

W roku 2018 zostanie wykonana termomodernizacja budynków szkół w Swarzewie, Mieroszynie i budynek Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie.

38562827672_40538b789b_b

Gmina Puck rozpoczęła realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Puck

 

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? Partnerstwo Gminy Puck

Jest to projekt partnerski, w którym współpracę podjęły Gmina Miejska Hel, Gmina Jastarnia, Gmina Choczewo, Gmina Krokowa, Gmina Kosakowo, Miasto Puck ? głównym beneficjentem jest Gmina Puck. Obejmuje on budowę tras rowerowych na terenach gmin biorących udział w projekcie. Trasy te będą stanowiły element większego przedsięwzięcia, będą bowiem częścią europejskich sieci szlaków EuroVelo. Projekt ten ma charakter kompleksowy, oznacza to, iż nie tylko powstaną nowe ścieżki rowerowe, ale również te istniejące zostaną zmodernizowane i dostosowane do koncepcji całego przedsięwzięcia. Dla komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów powstanie również infrastruktura towarzysząca zapewniająca miejsca do odpoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi, miejsca do naprawy roweru czy podziwiania walorów krajobrazowych. W Gminie Puck zakończyły się już prace remontowe na Kaczym Winklu. Trasy zostaną również odpowiednio oznakowane tak aby spełniać wszelkie europejskie standardy. Zakres Gminy Puck obejmuje: wykonanie ścieżki z Pucka do Błądzikowa, z Gnieżdżewa do Swarzewa ( prace są w trakcie realizacji ) oraz nową nawierzchnię na ścieżce z Gnieżdżewa do Radoszewa, a także oznakowanie całego szlaku na terenie Gminy. Łącznie powstanie 126,04 km szlaków turystycznych, których całkowity koszt szacowany jest na 14 862 534, 17 PLN. Z budżetu środków europejskich udało się pozyskać 9 336 394,45 PLN

Ponad 216 milionów złotych na pomorskie szlaki rowerowe, kajakowe i żeglarskie

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Rzucewo: Podpisanie umowy na budowę tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Gmina Puck jako członek Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej jest partnerem w tym projekcie. Dzięki realizacji projektu Gminie Puck udało się zakupić sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP Mrzezino, OSP Gnieżdżewo, OSP Starzyno oraz OSP Strzelno. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia szkód w mieniu oraz ludziach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Nowoczesny i sprawny sprzęt umożliwi dostosowanie jednostek OSP do Powiatowego Planu Ratowniczego, który zakłada iż do 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powinny spełniać standardy pozwalające podejmować im samodzielne działania w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego chemicznego oraz poszukiwawczego. Wartość zadania wyniosła 547 420,00 zł , z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 465 307,00 zł.P1200031

Dofinansowanie projektu ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej?

Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą prace mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej.

Projekt skierowany jest do pracujących mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Celem projektu jest poprawienie sytuacji mieszkańców na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informatycznych, języka angielskiego oraz kwalifikacji przydatnych w branży budowlanej oraz transportowo- logistycznej. Beneficjentami projektu będzie 400 osób.  Okres realizacji od sierpnia 2017 do 31 marca 2020 roku. W tym czasie odbędą się szkolenia i kursy z:

  • Języka angielskiego,
  • Technologii informacyjno- komunikacyjnych ( komputerowe),
  • Spawania metodą MAG 136
  • Magazyniera z obsługą wózków widłowych,
  • Montera rusztowań budowlano- montażowych,
  • SEP do 1 KV ? szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 KV,

Nabór na kursy jest ciągły. W każdym momencie trwania projektu można złożyć wniosek o przystąpienie do  szkolenia.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 1 112 525,57 zł, kwota dofinansowania 945 646,73 zł

Fundusze pozyskane w roku 2018

 

Zagospodarowanie stawu w Połchowie

Jest to projekt , na który Gmina Puck zdobyła dofinansowanie w ramach działania ?Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność? w ramach Priorytetu 4 ?Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ?Rybactwo i Morze?. Niniejszy projekt obejmował będzie oczyszczenie i odmulenie stawu oraz umocnienie jego brzegów, jak również budowę infrastruktury towarzyszącej zwiększającej atrakcyjność tego miejsca takie jak: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wiata wraz z miejscem na ognisko, oświetlony ciąg pieszy z ławkami, miejsce dla wędkarzy, parking w tym dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tym działaniom na terenie Gminy Puck powstanie nowe, atrakcyjne miejsce, które podniesie walory turystyczne gminy. Będzie tu bowiem można organizować zawody wędkarskie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru obszaru na jakim się znajdujemy. W miejscu tym będzie również możliwość organizacji różnego typu imprez cyklicznych jak choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Spotkanie Letnie Seniorów. Modernizacja terenu stawu w Połchowie ma również na celu zaangażowanie społeczności w proces rozwoju oraz aktywizację grup i środowisk lokalnych. Poprawi się również atrakcyjność osiedleńcza i turystyczna tego miejsca.

Szacowane koszty całego przedsięwzięcia to 600 630,38 zł brutto. W ramach dofinansowania udało nam się pozyskać 300 tys. zł, co stanowi 48% wartości całej operacji.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino.

Celem przedmiotowej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Puck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 31,71 km w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Darzlubie. W ramach projektu 1994 mieszkańców gminy przyłączonych zostanie do sieci kanalizacyjnej.

Szacowane koszty całego przedsięwzięcia to 29 670 277 zł. Udało się pozyskać dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  w wysokości 13 252 477, 00 zł. Dodatkowo też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli gminie Puck pożyczki. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na październik 2020 r..

Podpisanie umów na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna, Gmina Puck stara się o pozyskanie dofinansowania na działalność nowych miejsc wychowania przedszkolnego w miejscowościach Żelistrzewo i Połchowo. Placówka w Żelistrzewie rozpoczęła działalność wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019, przedszkole w Połchowie ruszy po zakończeniu prac budowlanych w nowopowstającym budynku szkoły (październik 2018). Celem projektu jest objęcie wsparciem 135 dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Puck, a tym samym poszerzenie i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego na terenie gminy.

Wartość projektu wynosi 2 990 452,64 zł natomiast wnioskowane dofinansowanie 2 541 884,74 zł. Projekt został skierowany do etapu negocjacji, należy oczekiwać na termin podpisania umowy dofinansowania.

Maluch w żłobku, mama w pracy! ? zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie

Projekt złożony w ramach działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

Wartość projektu        982 581,51 PLN

Wnioskowane dofinansowanie         835 194,28 PLN

Projekt skierowany do oceny merytorycznej

rozpoczcie-roku-szkolnego-2018-2019-rok-18_44450885821_o

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Puck

Budowa Strefy rekreacyjno ? sportowej w Swarzewie

Przedmiotem zadania będzie budowa strefy rekreacyjno ? sportowej w miejscowości Swarzewo. Składać się ona będzie z siłowni plenerowej, placu zabaw oraz wydzielonych stref relaksu, gdzie umieszczone zostaną ławki i stoły do gier planszowych. Całość otaczać będą tereny zielone. Wraz z istniejącym już boiskiem wielofunkcyjnym teren ten stanowić będzie zintegrowany obiekt przeznaczony do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Całkowita kwota zadania to 127 800,00zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 50 000zł. Obecnie Gmina Puck czeka podpisanie umowy przez Ministra.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Połchowie, Gmina Puck.

Gmina Puck wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w nowopowstającej szkole w Połchowie. Prace budowlane trwają powoli zbliżając się ku końcowi. Całkowity koszt budowy Sali gimnastycznej wynosi 2 941 786,70, wnioskowana kwota dofinansowania to 1 470 000,00. Nowopowstający obiekt będzie spełnieniem marzeń uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy nigdy nie mieli w szkole w Połchowie sali gimnastycznej.

Budowa szkoły w Połchowie 20-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content